در این بخش با دو موضوع زیر آشنا می شویم:

انواع پایان نامه و محصول

نحوه اجرای پایان نامه ها

 

انواع پایان نامه و محصول

از نظر OECDتحقیق و توسعه (R&D) در برگیرنده پژوهش های پایه (ایجاد دانش جدید بدون کاربرد خاص)، پژوهش های کاربردی(دانش جدید نسبت به یک هدف عملی خاص) و توسعه تجربی (توسعه محصولات یا فرآیندهای جدید) می باشد که که پایان نامه های محصول محور از نوع سوم این پژوهشهاست.تعریف محصول را میتوان معادل تعریف بویر از دانش پژوهی کاربردی(application of Scholarship )دانست که آن را چنین تعریف نموده است: در دانش پژوهی کاربردی، پیامد پژوهشها(outcome )و یا دانش یکپارچه(Integration ) حاصل از آنها بکار گرفته شده و دانش بسمت اشتغال(engagement )حرکت میکند.

انواع پایان نامه ها به شرح ذیل است:

1. پایان نامه هایی که خروجی آنها یک یا چند مقاله است.

2.  پایان نامه محصول محور

پایان نامه محصول محور به پایان نامه اي گفته می شود که با استفاده از دانش و مهارت سازمان یافته منجر به ایجاد قابلیت براي ساخت و توسعه یک محصول، ارائه انواع خدمت موثر و یا ابداع و توسعه روش ها و زیرساخت هاي بهبود مدیریت در نظام سالمت به منظور رفع یک نیاز یا حل یک مشکل می انجامد.

3. پایان نامه ترکیبی: قصود از پایان نامه های ترکیبی در این شیوه نامه، پایان نامه هایی هستند که محصولات نهایی آنها ترکیبی از مقاله و محصول است

 

نحوه اجرای پایان نامه ها

در هنگام اجرای پایان نامه ها باید نکاتی را مدنظر داشت:

  1. مدیریت زمان: انجام پروژه پایان نامه لازم است بر اساس جدول زمانبندی پیش برود. تجربه نشان داده است که وقفه های زمانی طولانی بین شروع تا پایان پروژه باعث خستگی و فرسایش دانشجو و کاهش انگیزه می شود.
  2. در مسیر بودن:  باید مراقب بود پایان نامه از مسیر اصلی خود منحرف نشود. بسیاری از مطالبی که برای محقق جالب است ممکن است مرتبط با پایان نامه نبوده و لازم است پایان نامه را از جهت مطالب غیر مرتبط تلخیص نمود تا خوانندگان دچار سردرگمی نشوند.
  3. کیفیت اجرا: پایان نامه باید به شیوه علمی و با دقت بسیار انجام گیرد. اگر در حین انجام پژوهش های کیفی به دلایلی موجه  محقق مجبور به تغییر متدولوژی شود، این کار باید با مشورت استاد راهنما انجام شده، مراجع تصمیم گیرنده  در جریان قرار گرفته و رضایت آنان برای این کار اخذ گردد.
  4. ملاحظات اخلاقی: نکات و کدهای اخلاقی باید رعایت شود. متدولوژی علمی رعایت شده، پرسشنامه ها و نقل قول­ها بدون ذکر نام افراد باشد
  5. جلسات متناوب و منظم با اساتید راهنما و مشاور بسیار کمک کننده بوده و دانشجویان باید از نظرات و راهنمایی های این افراد برای پیشبرد  پایان نامه خود بخوبی استفاده نمایند.
  6. برای آشنایی بیشتر با قوانین و آیین نامه های کارشناسی ارشد و دکترا  بر روی اسامی آنها کلیک نمایید.

فایل‌ها