انواع محصولات

 

 

رصد و بهره برداری از نتایج/محصولات

هدف نهايی ارزشيابی دانشگاههای علوم پزشكی بر اساس شاخص اثرات پـژوهشهـای سـلامت، تـرويج اسـتفاده از نتايج پژوهشهای سلامتي در تصميم گيريهای مرتبط با سلامت می باشد.

ارزشيابی با رويكرد «مطالعه موردی» و با استفاده از چارچوب «بازدهي پژوهش(payback) انجام ميپذيرد. در اين ارزشيابی از پژوهشگران دانشگاه علـوم پزشـكي (شـامل دانشـكده هـا، پژوهشـگاه هـا و مراكـز تحقيقـاتي) درخواست مي گردد چنانچه يكی از پژوهش های ايشان طی سال های 1397 ،1398 و 1399 منجر به تاثير شـده اند، فرم مربوطه را تكميل نموده و به كارشناس ارزشيابی دانشگاه خود ارسال نمايند. سال تصويب پژوهش و خاتمه آن اهميت ندارد. مهم زمانی است كه تاثير گذاری رخ داده است. برای آگاهی از نحوه بررسی شاخص اثرات پژوهش های سلامت اینجارا کلیک کنید.

فایل‌ها