فرم ها و فرآیندهای معادل سازی

 

  آیین نامه ها

دستور العمل طرح معادل سازی دانشگاه

 
فرم ها فرم اشتغالات اعضا هیات علمی
فرآیندها فرآیند اجرایی تمام وقتی (معادل سازی و حق التدریسی)  

 

فایل‌ها