طرح درس اساتید گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

عنوان

طرح درس ارزیابی مراقبت های بهداشتی و درمانی

طرح درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی

 طرح درس اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی در یادگیری الکترونیکی

طرح درس روشهای پژوهش کمی

طرح درس زبان انگلیسی تخصصی

طرح درس اقتصاد بهداشت و درمان

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست