اجرای طرح پژوهشی/فناورانه

در هنگام اجرای طرح پژوهشی باید نکاتی را مدنظر داشت:

  1. مدیریت زمان: انجام طرح پژوهشی/ فناورانه  لازم است بر اساس جدول زمانبندی پیش برود. تجربه نشان داده است که وقفه های زمانی طولانی بین شروع تا پایان پروژه باعث خستگی و فرسایش مجری و کاهش انگیزه می شود.
  2. در مسیر بودن:  باید مراقب بود طرح از مسیر اصلی خود منحرف نشود. بسیاری از مطالبی که برای محقق جالب است ممکن است مرتبط با طرح نبوده و لازم است آن را از جهت مطالب غیر مرتبط تلخیص نمود تا مجری، سفارش دهندگان طرح و همچنین خوانندگان آتی آن  دچار سردرگمی نشوند.
  3. کیفیت اجرا: طرح باید به شیوه علمی و با دقت بسیار انجام گیرد. اگر در حین انجام پژوهش های کیفی به دلایلی موجه  محقق مجبور به تغییر متدولوژی شود، این کار باید با اطلاع معاونت پزوهشی انجام شده، مراجع تصمیم گیرنده  در جریان قرار گرفته و رضایت آنان برای این کار اخذ گردد.

ملاحظات اخلاقی: نکات و کدهای اخلاقی باید رعایت شود. متدولوژی علمی رعایت شده، پرسشنامه ها و نقل قول ­ها بدون ذکر نام افراد باشد.

فلوچارت گردش کار پایان نامه هایی که طرح می شوند

فلوچارت گردش کار پایان نامه هایی که طرح نمی شوند

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست