سرپرست گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

 دکتر زهره سادات میرمقتدایی
  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 206
پست الکترونیک: mirmoghtada@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: mirmoghtada@sbmu.ac.ir
                                           رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست