طرح درس اساتید گروه آموزش پزشکی مقطع ارشد

عنوان طرح درس

طرح دوره  طراحی آموزشی 1-1402

طرح دوره الگوهای یاددهی یادگیری 1-1402

تحقیق در آموزش 2 طرح درس

ارزشیابی دانشجو 2

 

مدیریت و رهبری آموزش پزشکی
تدریس بالینی
زبان انگلیسی 1

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست