اعضاء شورای پژوهشی

ردیف تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت رشته/مدرک تحصیلی سمت دانشگاهی مرتبه علمی
1

دکتر سلیمان احمدی

رییس دکتری تخصصی آموزش پزشکی رییس دانشکده
استاد
2

دکتر احسان طوفانی نژاد

نائب رییس تکنولوژی آموزشی/دکتری تخصصی معاون پژوهشی و فناوری دانشکده
استادیار
3

دکتر زهره خوش گفتار

عضو دکتری تخصصی آموزش پزشکی معاون آموزشی داتشکده
استادیار
4  

دکتر پیغام حیدرپور

عضو دکترای پزشکی اجتماعی/متخصص بالینی مدیر گروه آموزش جامعه نگر در نظام سلامت استادیار
5 دکتر فروزان کریمی عضو دکتری ایمونولوژی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشیار
6 دکتر زهره سادات میرمقتدایی عضو دکتری تخصصی آموزش پزشکی هیات علمی دانشکده
استادیار
7 دکتر لیدا شمس
عضو دکتری تخصصی سیاست گذاری سلامت
 سرپرست گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
استادیار
8

زهرا لشگری

کارشناس علوم تجربی/کارشناسی کاشنارس پژوهشی N/A
 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست