اعضا هیات علمی گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

 دکتر زهره سادات میرمقتدایی
  دکتری تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 206
پست الکترونیک: mirmoghtada@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: mirmoghtada@sbmu.ac.ir
                                             رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

 

 دکتر احسان طوفانی نژاد
  دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 202
پست الکترونیک: toofanien@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: e.toofaninejad@sbmu.ac.ir
                                          رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

 

 دکتر مهرنوش خشنودی فر
 دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزش از راه دور
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 208
پست الکترونیک: mkh_1142@yahoo.com
پست الکترونیک آکادمیک: mkhoshnoodifar@sbmu.ac.ir  
                                             رزومه فارسی، رزومه انگلیسی

 فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست