دکتر سلیمان احمدی (ریاست دانشکده)
دکترای تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 200
پست الکترونیک: soleiman.ahmady@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: soleiman.ahmady@sbmu.ac.ir
                                            رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

 

 

 دکتر شهرام یزدانی
دکترای تخصصی جراحی ارتوپد
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 126
پست الکترونیک: shahram.yazdani@yahoo
پست الکترونیک آکادمیک: shahram.yazdani@sbmu.ac.ir
                                          رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی

 

 

 

 دکتر زهره خوش گفتار
دکترای تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 140
پست الکترونیک: bkhoshgoftar7@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: bkhoshgoftar7@sbmu.ac.ir
                                رزومه فارسی، رزومه انگلیسی

 

 

 

 دکتر معصومه کلانتریون
دکترای تخصصی آموزش پزشکی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 160
پست الکترونیک: kalantarion65@gmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: Kalantarion@sbmu.ac.ir
 
                               رزومه فارسی، رزومه انگلیسی

 

 

 دکتر رامین همایونی زند
آموزش پزشکی
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 265
پست الکترونیک:  raminhom@hotmail.com
پست الکترونیک آکادمیک: 
                                             رزومه انگلیسی، رزومه فارسی

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست