ردیف

      عنوان 

فایل
1

دستورالعمل اجرایی مرحله پژوهشی دکترا ی تخصصی

2 چک لیست تمهیدات برگزاری جلسات دانشجویان دکترای تخصصی
3

فرم 1A- انتخاب استاد راهنمای پژوهشی

4

فرم شماره 1B- پیشنهاد  استاد راهنمای دوم / مشاور دانشجویان دکترای تخصصی

5

فرم 1C  -تغییر یا انصراف  استاد راهنما / مشاور دانشجویان دکترای تخصصی

6

فرم 1D- انتخاب موضوع  و  عنوان پایان نامه دانشجویان دکترای تخصصی

7

فرم شماره 1E–درخواست جلسه دفاع از موضوع و عنوان  پایان نامه

8

فرم درخواست سنوات مازاد

فقط از طریق ایمیل

edc.mede@yahoo.com

 

9 فرم 1F- دفاع از موضوع و عنوان پایان نامه دکترای تخصصی
10 فرم 1 G–اعلام نظر و طرح سئوال در جلسات پایان نامه  دانشجویان دکترای تخصصی
11 فرم شماره 1H- تغییر / اصلاح  عنوان پایان نامه  دانشجویان دکترای تخصصی
12

فرم شماره 1I–درخواست جلسه دفاع از پروپوزال

13 فرم دفاع از طرح پژوهشی یا پروپوزال دکترای تخصصی
14 فرم 1K  - داوری پروپوزال/ پایان نامه  دانشجویان دکترای تخصصی
15 فرم شماره 2B–درخواست جلسه ارائه گزارش زیر مطالعات
16 فرم 3A–درخواست جلسه دفاع و پیش دفاع پایان نامه
17 فرم گزارش پیشرفت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا (فرم شماره 107)

 

 


 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست