ایده‌بازار رویدادی است فرهنگی-ترویجی که می‌تواند برای ایده‌پردازان جنبه اقتصادی هم داشته باشد. معاونت پژوهشی دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های نوین قصد دارد رویدادهایی را با هدف ترویج ایده پردازی و  شناسایی ایده های جدید با حضور تولیدکنندگان و دست اندرکاران مختلف به همراه جوایزی نفیس برگزار نماید. شرکت در این رویدادها برای طراحان و ایده‌پردازان علاوه بر اینکه می‌تواند باعث شناسایی و شناساندن فرصت‌های شغلی و ارتباطی بسیار مفید باشد، می‌تواند در صورت برتری ایده‌ها، به فرصتی اقتصادی نیز تبدیل شود که در وهله اول به صورت دریافت جایزه و کمک هزینه تولید می باشد و در ادامه جذب سرمایه از سوی تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران این صنعت را با خود بهمراه داشته باشد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست