جستجوی عنوان طرح پژوهشی / فناوری

پژوهش فرآیندی برای تولید و کاربست دانش بوده و نقشی حیاتی در پاسخ به مشکلات سلامت بازی می­کند (Tomlinson, Chopra, Hoosain, & Rudan, 2011).نقطه آغاز هر پژوهشی مساله­یابی است و تا زمانی که مساله اصلی شناسایی نشود، صرف زمان و هزینه جهت انجام پژوهش، ممکن است به نتیجه مطلوب منجر نگردد.از منظر تاریخی اهداف پژوهشی در حوزه سلامت همواره به میزان زیادی به علائق و انگیزه­های پژوهشگران بستگی داشته و درون­دادهای سایر ذینفعان مانند بیماران و یا ارائه کنندگان خدمات سلامت کمتر مورد توجه قرار می­گرفته است. بدیهی است که بی­ توجهی به این عدم انطباق منجر به جهت­گیری نادرست پژوهش و بی­توجهی به نیازهای ذینفعان پژوهش خواهد شد.  به طوریکه بررسی های انجام شده حاکی از آن است که تنها 10 درصد از کل سرمایه­های پژوهشی در دنیا برای نیاز 90درصد مردم جهان استفاده می­شود که به شکاف 90/10 معروف است (Vidyasagar, 2006).کمبود منابع اعم از منابع مالی و انسانی در حوزه مورد پژوهش باعث می­شود که منابع در دسترس، پاسخگوی تمام نیازهای آن بخش نباشد که نمونه بارز آن حوزه سلامت است (van Exel, Baker, Mason, Donaldson, & Brouwer, 2015)و امروزه تلاش­های فزاینده­ایبرای اولویت ­بندی پژوهش در این حوزه وجود دارد (Amerioun et al., 2014).تعیین اولویتها درکشورهای با درآمد کم و متوسط باعنایت به اختصاص بودجه­های اندک به حوزةپژوهش اهمیت بیشتری پیدا می­کند(De Haan et al., 2015). تعیین الویت­های پژوهشی کلید نوآوری و رشد اقتصادی است، چراکه تصمیم­ گیرندگان را در خصوص هدف قرار دادن مؤثر مضامینی که بالقوه بیشترین منافع عمومی را دارند، یاری می­کند (De Haan et al., 2015)  و پژوهش­ها را از میان محدودیت­ها هدایت می­کند (Rudan et al., 2010). 

به همین دلیل در سطح جهانی و ملی توجهات به سمت اولویت­ گذاری در پژوهش جلب شده و این مهم بویژه در کشورهای دارای منابع محدود پژوهشی اعم از منابع مالی و نیروی انسانی نیازمند توجه بیشتر است. از سوی دیگر توجه به ابعاد و الزامات اخلاقی پژوهش نیز ما را بر آن می­دارد تا پژوهشی که منطبق با نیازهای جامعه نبوده و پاسخی برای سوالات و مشکلات گروه و جامعه هدف خود ارائه نمی­کند، از منظر اخلاق در پژوهش نیز، دارای ابهام و اشکال تلقی کنیم.

به سختی بتوان تعریفی مورد توافق برای اولویت­گذاری در پژوهش یافت اما اغلب تعاریف به مجموعه­ای از فعالیت­ها شامل شناسائی مشکل، اولویت دادن به مسائل و مشکلات مهم­تر و دستیابی به توافق میان ذینفعان گوناگون، اشاره کرده­اند. شواهد ملی نشان می­دهد که علیرغم تأکید بسیار نظام سلامت بر اولویت­گذاری در پژوهش و پاسخگوئی نسبت به نیازهای جامعه، فقدان فرایندی شفاف و متدولوژیک منجر به ابهام در تعریف اولویت­ها و یا منطق ناکافی در دفاع از آنها شده است.ولی حتی الویتهای تعیین شده با رو.شهای ابتدایی نیز بهتر از نداشتن الویتها است. لذا برای انتخاب پژوهش مناسب ابتدا الویتهای پژوهشی مرکز یا سازمان خود را جستجو کنید.

 این الویتها ممکن است همراستایی با الویتهای پژوهشی کشور داشته و یا بنا به رسالت و مأموریتهای منطقه ای موسسه شما، برخواسته از نیازهای منطقه ای باشد. بهر حال موضوع پژوهشی که براساس یک نیاز واقعی حتی موسسه ای شکل گرفته باشد، از آنجا که ازابتدا مشتری خود را دارد یک گام از پژوهشهایی که بر اساس کنجکاوی فردی شکل می گیرند جلوترند.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست