حسابدار و امین اموال
آقای محسن تات

شماره تماس : 92 یا 26210090 داخلی 262

شماره فکس: 92 یا 26210090 داخلی 7
                                          بخش اداری دانشکده

 

 

 

 حسابدار
خانم محیا ابراهیمی

شماره تماس : 92 یا 26210090 داخلی 161

شماره فکس: 92 یا 26210090 داخلی 7
                                          بخش اداری دانشکده

 

 فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست