معرفی:

  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری در کنار فراهم نمودن زمینه تحقق رسالت اصلی دانشگاه در عرصه‌های آموزش و پژوهش، رسالت سوم دانشگاه یعنی فرهنگ‌سازی برای ورود موفقیت‌آمیز دانشجو به جامعه پس از پایان تحصیل را نیز بر عهده دارد.

و در راستای سیاستگذاری ،برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی ،فرهنگی و روان شناختی دانشجویان، و ارائه خدمات به آنان، افزایش مهارت ها و باورهای فرهنگی و اجتماعی کارآمد، متولی مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح اساتید، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم می باشد.

  نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت ،رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی درمسائل امور رفاهی، فوق برنامه ، مشاوره و امور فرهنگی از دیگر وظایف این معاونت می باشد.

 فلسفه وجودی‌ و مأموریت اصلی‌ معاونت دانشجویی‌ و فرهنگی دانشکده ایجاد بستری‌ مطمئن برای‌ مشارکت دانشجویان  می‌ باشد و از طریق درک انتظارات سعی‌ می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امورخدمات دانشجویی، فرهنگی، رفاهی و... اقدام نماید.

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست