•  معرفی حوزه معاونت پشتیبانی

 

 

  • دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری با هدف توسعه کمی و کیفی آموزشی و تربیت نیروی انسانی حرفه ای و متخصص، دانا، کارآمد و متعهد به ارزش های اسلامی، ملی و اصول علمی و فنی در سطح کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی از طریق آموزش مجازی و الکترونیکی تشکیل گردیده  است در این راستا حوزه معاونت پشتیبانی دانشکده با استفاده از همکاران و کارشناسان متخصص در زمینه های اداری، مالی و فناوری اطلاعات به منظور دستیابی به اهداف دانشکده، اهتمام کامل خود را در جهت جذب نیروی انسانی متخصص، ایجاد زیرساخت های مناسب و فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم برای حوزه های مختلف دانشکده به کار می گمارد.

 

 

 

 

  • راهبرد ها و اولویت ها

 

  • ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت ها و فراهم آوردن شرایط لازم جهت  توسعه و بستر سازی مناسب در حوزه آموزش مجازی
  • ارتقاء کمی و کیفی در زمینه توانمند سازی کارکنان
  • ایجاد ساز وکارهای مناسب در زمینه احقاق حقوق کارکنان و ارتقاء گروه یا ترفیع و یا سایر پاداش ها
  • سازماندهی روابط واحدهای تابعه با سایر واحدها در راستای تحقق اهداف دانشکده
  • حمایت و پشتیبانی از حوزه های مختلف و ایجاد تسهیلات لازم در زمینه ارتقاء کمی کیفی آموزشی پژوهشی
  • حمایت و پشتیبانی از حوزه های مختلف و ایجاد بسترهای مناسب جهت افزایش درآمد و کاهش هزینه های دانشکده
  • برنامه ریزی در جهت کاهش مصارف انرژی (آب، برق و گاز)

 

 

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست