نحوه ارزشیابی پایان نامه ها

در ارزشیابی پایان نامه ها  قاعدتا هم فرایند دستیابی به محصول و هم ارزشگذاری محصول نهایی می تواند مبنای ارزش نهایی پایان نامه باشد. بارم بندی پایان نامه ها در سطح کارشناسی ارشد و دکترا متفاوت بوده و هر کدام به ترتیب ۲ و ۴ نمره بر اساس آیین نامه دانشجویی رشته مربوطه به محصول نهایی اختصاص داده شده که براساس نوع  و مرغوبیت محصول در جدول شماره ۱ (دکترا) و جدول شماره ۲ (کارشناسی ارشد) ارزش گذاری می گردد.

جدول شماره ۱ (دکترا)

جدول شماره 1-  مصادیق رسمی  محصولات منتج از پایان نامه های دانشجویی- مراجع تأیید کننده، معادلسازی و نمره بندی

نمره در

پایان نامه

معادل

مرجع تایید کننده

محصولات منتج از پایان نامه

ردیف

نوع

 

3

-

هیأت تحریریه ژورنال

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات  * JCR  با IFمساوی یا بیش از 2

1

مقالات

 

3

-

هیأت تحریریه ژورنال

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات  * JCRبا IFمساوی یا کمتر از 2 یا Q1منتخب به انتخاب گروه آموزشی

2

 

2

-

هیأت تحریریه ژورنال

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات  * ISI Listedیا Medline(PubMed)

3

 

1/5

-

هیأت تحریریه ژورنال

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات Scopus

4

 

1

-

هیأت تحریریه ژورنال

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات  ISC  یا  -  SIDیا علمی پژوهشی انگلیسی زبان

5

 

0/75

-

هیأت تحریریه ژورنال

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات  علمی پژوهشی فارسی

6

 

0/5

-

هیأت تحریریه ژورنال

پذیرش مقاله در همایش­ها و کنگره های مرتبط با رشته

7

 

2-4

 

یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

دفاتر ثبت اختراعات بین المللی از قبیل دفتر ثبت اختراعات آمریکا (USPTO)، دفتر ثبت اختراعات اروپا (EPO)، دفتر ثبت اختراعات ژاپن (JPO)و یا سایر دفاتر ثبت اختراع هم تراز (دفاتر ثبت اختراع ملی)

ثبت اختراع محصول، فرایند و ... منتج از پایان نامه

8

محصولات فناورانه

 

1-2

یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

با ارایه business planو feasibility studyمورد تائید برای تولید

ساخت و تولید نمونه اولیه (prototype)از محصول فناورانه منتج از پایان نامه (دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، نرم افزار کاربردی و ...)

9

 

حداکثر 4

حداکثر دو مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

مجوز تولید آن از سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی

محصول  غذایی، دارویی یا تجهیزات منتج از پایان نامه

10

 

0/25-1

یک مقاله علمی - پژوهشی

مجوز از مرکز رشد و شتاب­دهنده

تاسیس شرکت فناور مبتنی بر محصول فناورانه منتج از پایان نامه و استقرار در مراکز رشد و شتابدهنده ها

11

 

2-4

یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

مجوز رسمی شرکت دانش بنیان

تأسیس شرکت فناور مبتنی بر محصول فناورانه منتج از پایان نامه و اخذ مجوز دانش بنیان

12

 

حداکثر 4

یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

مستندات ترکنش مالی

فروش دانش فنی محصول فناورانه منتج از پایان نامه در داخل کشور

13

 

حداکثر 4

حداکثر سه مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

مستندات تراکنش مالی

فروش دانش فنی محصول فناورانه منتج از پایان نامه به خارج کشور

14

 

حداکثر4

یک مقاله نمایه شده در Scopus

ثبت در دیتا بانک­­های معتبر بین المللی مربوط به ژن

ثبت ژن (منتج از پایان نامه)

15

 

0/5-4

یک مقاله نمایه شده در Scopus

تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

طراحی و ساخت یک وسیله کمک آموزشی (مولاژ، ...)

16

 

0/5-4

یک مقاله نمایه شده در Scopus

تأیید دبیرخانه شورای عالی مجازی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

طراحی و ساخت یک برنامه درسی آنلاین برای اولین بار

17

 

حداکثر4

یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

ثبت در دیتا بانک­های معتبر بین­المللی مربوط به بیماری­ها

ثبت یک سندرم (منتج از پایان نامه)

18

محصولات دانشی

 

حداکثر3

یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

تأیید دبیرخانه های شوراهای آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تدوین کوریکولوم یک رشته جدید به عنوان مسئول تدوین

19

 

حداکثر1

یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

تأیید شوراهای آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تدوین درسنامه برای دروس مصوب وزارت بهداشت

20

 

0/5-4

یک مقاله نمایه شده در Scopus

تأیید مرکز مهارتی حرفه­ای آموزش علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

تدوین محتوای آموزشی مهارتی حرفه ای جهت رشته های علوم پزشکی به عنوان مسئول تدوین

21

 

0/5-4

یک مقاله علمی- پژوهشی

تأیید اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

تدوین محتوای آموزش مداوم جهت رشته های علوم پزشکی به عنوان مسئول تدوین

22

 

حداکثر 0/75

یک مقاله علمی- پژوهشی

تأیید شوراهای آموزشی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تدوین سرفصل یک درس جدید برای اولین بار

23

 

حداکثر 1/5

یک مقاله نمایه شده در Scopus

تأیید معاونت درمان

تدوین «راهنمای عملکرد بالینی» به عنوان مسئول تدوین

24

 

حداکثر 2

 

یک مقاله علمی- پژوهشی

تأیید معاونت درمان/آموزشی دانشگاه

بومی سازی: «پروتکل های درمانی»

25

 

حداکثر 3

 

یک مقاله علمی- پژوهشی

تأیید معاونت آموزشی دانشگاه

تدوین محتوای آموزش به بیمار

26

 

1-4

 

حداکثر یک مقاله نمایه شده در ISIیا Medline

تأیید معاونت مربوط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

طراحی، اجرا و ارزشیابی خدمت موثر درمانی، بهداشتی، آموزشی یا مدیریتی مبتنی بر دانش فنی یا تخصصی در حوزه سلامت (از جمله طراحی و استقرار سیستم­های مدیریتی یا آموزشی جدید) **

27

 

حداکثر 2

یک مقاله علمی- پژوهشی

تأیید مراجع سیاست­گذاری مربوطه

تدوین سیاست نامه و یا گزارشات تحلیلی عمیق و واکاوی مشکلات و ارائه راهکارهای اصلاحی مستند

28

 

 
 

تبصره 1  : تعیین میزان نمره پس از تأیید مستندات مربوطه توسط معاونت پژوهشی دانشکده، با نظر هیآت داوران و شورای پژوهش وفناوری دانشکده امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره2 : در ارزیابی مقالات  ومحصولات مشابه بودن آنها مدنظر هیأت داوران قرار گرفته و  به موارد مشابه امتیازی تعلق نمی­­گیرد.

تبصره 3: مجموع IFمجلات به نمره پایان نامه اضافه خواهد شد.

*JCR: مجلات ISIدارایضریب تأثیر  -  ISI Listed: مجلات ISIفاقد ضریب تأثیر  - SNIP  : ضریب تأثیر به هنجار شده بر اساس منبع بر مبنای داده‌های پایگاه Scopus

** این خدمات می تواند طیف گسترده ای در برگیرد که تنها کافی است پاسخگویی مبتی بر شواهدبه مشکلات بومی بر اساس معیارهای گلاسیک در آن لحاظ شود(دانش پژوهی کاربردی). گروه­های آموزشی می توانند مصادیق آن را بر اساس الویت­های خود شناسایی و به معاونت پژوهشی اعلام نمایند. مثلاً در مورد دانش پژوهی کاربردی در حوزه آموزش پزشکی (دانش پژوهی آموزشی)، سند مصادیق جشنواره کشوری شهید مطهری از موارد قابل استناد (پیوست1) می باشد و یا مواردی نظیرتشکیل تشکیل شبکه­های ملی و بین­المللی، برگزاری نظام­های ثبت اطلاعات، بانک­های اطلاعاتی در رشته های مرتبط با گروه­های آموزشی دانشکده می­تواند موضوع این بند قرار گیرد.

 تبصره 4: در صورتیکه مقاله ای خارج از موضوع پایان­نامه در طول تحصیل دانشجو چاپ شده و آدرس دانشکده در آن بدرستی ثبت شده باشد، محاسبه نمره مقاله  بر اساس همین جدول ارزش گذاری می­گردد

 

جدول شماره 2 (کارشناسی ارشد)

شیوه نامه امتیاز دهی مقالات مستخرج از پایان نامه

نمره دهی مقاله مستخرج از پایان نامه  مقطع کارشناسی ارشد

نمره در پایان نامه

تعداد مقاله

مجلات و نمایه ها

2 نمره

1

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات نمایه شده در  ISIیا   PubMed

1.75 نمره

1

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات نمایه شده در   Scopus

1 نمره

1

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات نمایه شده در    ISCیا  SIDانگلیسی زبان

0.75  نمره

1

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات نمایه شده    ISCیا  SIDفارسی زبان

 0.5نمره

1

پذیرش یا چاپ یک مقاله در مجلات  علمی ترویجی مصوب

تبصره 1  : به اختراع، اکتشاف،  طراحی سامانه ، تولید بسته دانشی یا فناورانه ، کسب رتبه در جشنواره های بین المللی  یا ملی ، چاپ کتب مرتبط ،  به عنوان محصولات منتج از پایان نامه،  بر اساس ابلاغیه معاون محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیو با نظر هیآت داوران و شورای پژوهشی دانشکده  امتیاز تعلق می گیرد

تبصره 2 : منظور از مجله علمی ترویجی مصوب ، مجلات تصویب شده در کمسیون نشریات  وزارت بهداشت،  وزارت علوم یا  دانشگاه آزاد اسلامی است

تبصره 3: در صورت چاپ مقاله در مجلات ISIدارای  IFنمره تشویقی تعلق خواهد گرفت

 

کتاب یا محتوای الکترونیکی

سطح مرجع تایید کننده

نمره

درصد نمره

۱

کتاب چاپ شده یا مورد تاییدیه وزارتی ویا سازمانهای متولی کشوری

۲

۱۰۰

۲

چاپ نشده ولی با تاییدیه سازمانهای متولی استانی

۱/۷۵

۸۵

۳

چاپ نشده ولی با تاییدیه سازمان مربوطه

‍۱/۵

۷۵

۴

چاپ نشده ولی با تاییدیه گروه

۱

۵۰


 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست