عنوان طرح درس

مفاهیم و روش های نوین در ارزشیابی فراگیران

ارزشیابی اعضا هیات علمی در نظام سلامت

ارزشیابی برنامه های آموزشی در علوم پزشکی

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست