رصد بهره برداری از نتایج

ارزیابیهای انفرادی ( به ازای هر طرح / پایان نامه ) و گروهی(گروه  آموزشی و مجموعه اساتید گروه) بصورت  سالیانه ودوره ای از جهت  همراساتی با الویتها و لاینهای پژوهشی، کاربردی بودن نتایج پژوهشها، انتشار موثرو بهره برداری محیطی انجام گرفته و بازخوردهای فردی و گروهی توسط معاونت پژوهشی انجام می گیرد. این معاونت تلاش می کند دراین ارزیابی ها دانشجویان، کارفرمایان و فعالان حوزه کسب و کار را نیز بکار گیرد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست