کارشناسان پژوهش

 

 کارشناس مسئول
خانم دکتر فخرالسادات حسینی

شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 267

پست الکترونیک آکادمیک: fakhrihosseini@sbmu.ac.ir

                                              بخش پژوهشی دانشکده

                                                    رزومه انگلیسی

 

 کارشناس پژوهش
خانم زهرا لشگری

شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 141

شماره تماس مستقیم:26215328-021

پست الکترونیک واحد سازمانی: daneshkade_research@yahoo.com

                                         بخش پژوهشی دانشکده

 

 کارشناس پژوهش
خانم مرضیه قلعه وند

 

شماره تماس مستقیم:  26215328

پست الکترونیک واحد سازمانی: library_research@yahoo.com

                                         بخش پژوهشی دانشکده

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست