شرح وظایف

 


 

   1- - اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاستهای ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

 

   2- همکاری در ارتقای توانمندی های  اعضای هیات علمی

 

  3- ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی -یادگیری، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده

 

   4 - نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمونهای دانشکده

 

   5- همکاری در طراحی و انتشار برنامه های نوآورانه  در سطح دانشکده

 

 

آیین نامه شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاهها

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست