فلوچارت کمیته اخلاق

 

در این بخش با مطالب زیر آشنا می شویم:

1. چگونگی تهیه برگه اطلاعات پژوهشی (طرحهای پژوهشی/ پایان نامه)
2. مدارک لازم برای اخذ کد اخلاق (طرحهای پژوهشی/ پایان نامه)

 

 

1. چگونگی تهیه برگه اطلاعات پژوهشی (طرحهای پژوهشی/ پایان نامه)

 

برگه اطلاعاتی طرح پژوهشی/ پایان نامه

(این برگه نمونه به منظور آشنائی شما با نحوه طراحی و تهیه برگه اطلاعاتی برای شرکت کنندگان در مطالعه تهیه شده است. بدیهی است که مفاد آن با توجه به نوع مطالعه شما قابل تغییر است)

شرکت کنندگان در مطالعه شما بایستی اطلاعات درست و کافی درخصوص مطالعه و نحوه شرکت در آن دریافت نمایند. به همین منظور ضروری است که شما برگه اطلاعاتی را براساس سرفصل های زیر تهیه کرده و در اختیار شرکت کنندگان قرار دهید.

1- عنوان طرح پژوهشی/ پایان نامه

چنانچه عنوان به خودی خود برای فرد غیرمتخصص مفهوم نیست، عنوان را به زبان ساده بنویسید.

2- نام سازمان یا واحد مسئول اجرای طرح

3- مقدمه

در این بخش بایستی توضیح داده شود که فرد برای شرکت در یک طرح تحقیقاتی دعوت می شود برای مثال:

بدینوسیله از شما دعوت می شود که در این طرح تحقیقاتی شرکت نمائید. ضروری است که پیش از تصمیم گیری درخصوص شرکت در مطالعه اطلاعات کافی و مناسبی درخصوص شرکت در مطالعه اطلاعات کافی و مناسبی درخصوص دلیل انجام این پژوهش و نحوه شرکت در آن داشته باشید. خواهشمندیم که مطالب زیر را با نهایت دقت مطالعه فرموده و پرسش های خود را درخصوص نکات مبهم و یا در صورت درخواست توضیحات بیشتر با ما مطرح نمائید. پیشاپیش از صرف وقت و توجه شما تشکر می نمائیم.

4- هدف از انجام مطالعه

هدف از انجام مطالعه را به زبان ساده توضیح دهید. ضروری است مدت زمان مطالعه ذکر گردد.

5- هدف از انتخاب شرکت کننده

در این قسمت دلیل انتخاب برای فرد برای شرکت در مطالعه و تعداد شرکت کنندگان را ذکر نموده و در صورت وجود آن را بیان کنید (Exclusion Criteria). ملاک حذف

6- داوطلبانه بودن شرکت در مطالعه را تصریح نمائید.

شرکت شما در این مطالعه کاملا داوطلبانه می باشد. در صورت تصمیم به شرکت علاوه بر این برگه یک فرم رضایت آگاهانه برای امضاء در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در صورت شرکت در مطالعه شما کماکان این حق را دارید که در هر مرحله از پژوهش انصراف خود را از ادامه شرکت، بدون ارائه دلیل اعلام نمائید.

7- مدت زمانی که فرد در فرایند مطالعه درگیر خواهد بود را ذکر نمائید.

8- تمهیدات لازم برای حفظ محرمانه اطلاعات شرکت کنندگان را توضیح دهید.

9- به زبان ساده توضیح دهید که شرکت کننده چه کاری باید انجام دهد یا در معرض چه اقداماتی قرار خواهد گرفت.

10- عوارض احتمالی شرکت در مطالعه و تمهیدات اندیشیده شده برای رفع یا جبران آن را توضیح دهید.

11- آنچه بر سر اطلاعات جمع آوری شده خواهد آمد و زمان احتمالی انتشار نتایج را توضیح دهید. زمان دسترسی شرکت کننده به اطلاعات مربوط به خود را مشخص نمائید و تاکید کنید که در انتشار و ارائه اطلاعات فرد قابل شناسائی  نخواهد بود.

12- سازمان پشتیبانی کننده مالی اجرای پژوهش را مشخص کنید.

13- فرد مسئول برای پاسخ گوئی بعدی و تلفن تماس او را قید کنید.

تاریخ:

 

2. مدارک لازم برای اخذ کد اخلاق (طرحهای پژوهشی/ پایان نامه)

 

چک لیست اخلاقی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه

نام و نام خانوادگی مجری طرح/ استاد راهنما:

نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ تصویب در شورای پژوهشی/فناوری:

عنوان طرح/ پایان نامه:

لطفا موارد زیر را کنترل نمائید:

1- فرم تکمیل شده اظهارنامه اخلاقی (مطالعه بر روی دانشجویان/پژوهش های آموزشی) که توسط مجری/ استاد راهنما امضاء شده است.

2- خلاصه پیشنهادیه پژوهشی یا پایان نامه ضمیمه است.

3- یک نسخه از فرم اطلاع رسانی و فرم رضایت آگاهانه ضمیمه است.

4- یک نسخه از ابزارهای بکار رفته در پژوهش مانند پرسش نامه ها و یا برنامه زمان بندی مصاحبه ها ضمیمه است.http://sme.sbmu.ac.ir/uploads/291_6328_1636779812744_کمیته_اخلاق.pdf

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست