محصولات پایان نامه/پایان نامه محصول محور) درعلوم پزشکی(

از نظرOECD  تحقیق و توسعه(R&D)  در برگیرنده  پژوهش های پایه: (ایجاد دانش جدید بدون کاربرد خاص)، پژوهش های کاربردی  (دانش جدید نسبت به یک هدف عملی خاص ) و توسعه تجربی  (توسعه محصولات  یا فرآیندهای  جدید) می باشد که پایان نامه های محصول محور از نوع سوم این پژوهش ها بوده و به پایان نامه ها گفته میشود که با استفاده از دانش تولید شده قبلی در طی یک فرایند پژوهشی، محصولی دانشی یا فناورانه تولید میشود تا مشکلی از نظام سلامت کشور اعم از مشکلات آموزشی، پژوهشی و خدماتی حل شود. بدین ترتییب محصول را می توان چنین تعریف کرد:

محصول،کاربست دانشی است که قبلاً پژوهش شده است.

این تعریف را می توان معادل تعریف بویر از دانش پژوهی کاربردی  دانست که آن را چنین تعریف نموده است: فرایندی  است که در آن از اینکه چگونه میتوان دانش را در یک فرآیند پویا به طور عملی اعمال کرد، سوال شده و به موجب آن درکهای جدیدی از کاربرد دانش از طریق چرخه مداوم تئوری- تمرین-تئوری پدید میآید» درتعریفی دیگر از بویرآمده است که در دانش پژوهی کاربردی، پیامد پژوهشها   و یا دانش یکپارچه   حاصل از آنها بکار گرفته شده و دانش بسمت اشتغال  حرکت میکند.

یکی دیگر از راههای تعریف محصول، تعریف از طریق مصادیق آن است. مصادیق بیان شده در خصوص محصولات در آیین نامه های وزارتی را میتوان مطابق با مصادیق جدول شماره 1، در دو بخش فناورانه و دانشی تقسیم بندی کرد. پایان نامه های محصول محور دراین شیوه نامه علاوه بر مفاهیم علمی و اصیل فوق، یک تعبیر آیین نامه های هم دارد که به شرح زیر می باشد:

پایان نامه هایی هستند که در طی یک فرایند مطالعاتی و مبتنی بر شواهد، محصولاتی تولید میکنند که محصول نهایی آنها از مصادیق جدول شماره 1، معادل یک مقاله نمایه شده درISI و یاMedline ارزش گذاری شده است.

بدین ترتیب اگر مثلاً دانشجوی دکترای این نوع پایان نامه را انتخاب کند، برای دفاع از پایان نامه خود میتواند محصول را بعنوان جایگزین مقاله پیش شرط دفاع ارائه نموده و الزامی برای ارائه مقاله در هنگام دفاع نخواهد داشت.

پایان نامه ترکیبی

مقصود از پایان نامه های ترکیبی در این شیوه نامه، پایان نامه هایی هستند که محصولات نهایی آنها ترکیبی از مقاله و محصول است. مقصود از محصول دراین نوع پایان نامه ها، کلیه محصولات فناورانه و دانشی موضوع جدول شماره 1 همین شیوه نامه است (ممکن است در ارزشگذاری معادل یک مقاله نمایه شده درISI و یاMedline  هم نباشد). بدین ترتیب اگر مثلاً دانشجوی دکترا این نوع پایان نامه را انتخاب نماید، برای فارغ التحصیلی لازم است شرط چاپ یا پذیرش مقاله انگلیسی را مطابق با آیین نامه و مقررات آموزشی مقطع مربوطه تامین نماید.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست