مدیر امور مالی

 

 مسئول حسابداری
آقای شهریار حیدری

شماره تماس : 92 یا 26210090 داخلی 165

شماره فکس: 92 یا 26210090 داخلی 7
                                          بخش اداری دانشکده

 

 

 

 فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست