مسئول خدمات

آقای علی بخشی

                                          بخش اداری دانشکده

 

شرح وظایف مسئول خدمات

  • تنظیم ، نظارت و کنترل برنامه کارپرسنل تاسیسات ، خدمات و نقلیه ، ساختمانی
  • هماهنگی و نظارت فنی تعمیرات موردی ، فصلی و سرویس های دوره ای آتش نشانی ، شارژ کپسول های آتش نشانی و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
  • هماهنگی و نظارت برکارپیمانکاران ایاب و ذهاب ، تاسیسات ، آسانسور، فضای سبز، تغذیه و ساختمانی ، تعمیراتی و...
  • اهتمام کامل برنظافت اتاق ها، تجهیزات ف ملزومات وکلیه محیط های اداری ، آموزشی و فرهنگی
  • آماده سازی محیط های دانشکده جهت برگزاری جلسات ، مراسم ها، همایش ها و کلاس های آموزشی
  • نگهدای از فضای سبز و گل و گیاه ودرختان دانشکده
  • ارائه خدمات پذیرایی جهت کارکنان ، اساتید، دانشجویان و همچنین درجلسات وهمایش ها ومناسبت ها
  • درصورت نیاز انتقال و جابجایی ملزومات و تجهیزات اداری ، آموزشی درفضاهای دانشکده
  • نظارت فنی ، کنترل دائمی ورعایت وتاکید برنحوه مصرف بهینه وصرفه جویی حاملهای انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست