سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری

 

 دکتر سمیه زیار
دکترای آموزش عالی گرایش مدیریت آموزش عالی
پست الکترونیک آکادمیک:drsomayehziar@sbmu.ac.ir
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی 133
شماره فکس:  92 یا 26210090 
ساختمان دانشکده ، طبقه دوم
                                        رزومه فارسی ، رزومه انگلیسیفایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست