معاون آموزشی دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری

 

                        دکتر زهره خوش گفتار

                        دکترای تخصصی آموزش پزشکی

                        مرتبه علمی : استاد یار

                       bkhoshgoftar7@sbmu.ac.ir

                        رزومه فارسی

                        رزومه انگلیسی

                        شماره تماس : 26210092   داخلی 140

                       مسئول دفتر : سرکار خانم مریم  انصاری

 

 

شرح وظایف معاون آموزشی

 

  • برنامه ریزی و تنظیم سیاست های آموزشی دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری
  • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای آئین نامه ها ، مقررات آموزشی
  • نظارت بر حسن اجرای سیاست ها، برنامه ها و اقدامات برنامه ریزی شده درگروه های آموزشی مطابق با سیاست ها ، اهداف ، ضوابط و مقررات مصوب
  • اقدام برای توسعه و ایجاد رشته مقاطع  جدید در راستای برنامه های کلان دانشگاه ع. پ شهید بهشتی
  • نظارت بر عملکرد گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی  و انجام ارزشیابی های مربوطه
  • نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان در رشته مقاطع مختلف دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری
  • اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی وتطابق دوره آموزشی و دوره پژوهشی دانشجویان در مقاطع مختلف دردانشکده با برنامه های درسی مصوب، آیین نامه های اجرایی و تقویم های آموزشی
  • رسیدگی به مسائل /  مشکلات / تخلفات آموزشی و حل موضوعات مطروحه از طریق شورا ها و کمیته های تخصصی مربوطه

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست