معاون پشتیبانی دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری

 

 دکتر حسین جعفری
دکترای حرفه ای
پست الکترونیک آکادمیک: h.jafari@sbmu.ac.ir
شماره تماس مستقیم:   26210080 
شماره تماس دانشکده:  92 یا 26210090  داخلی 204
ساختمان دانشکده ، طبقه اول
                                                رزومه فارسی

 

 

  • اهم شرح وظایف

 

  • نظارت و برنامه ریزی برای تحقق و اجرای سیاست های دانشگاه و دانشکده در زمینه امور اداری مالی و فناوری اطلاعات.
  • بررسی، بازنگری و طراحی ساختار سازمانی و تشکیلاتی دانشکده بر اساس وظایف و ماموریت های محوله.
  • تنظیم و پیشنهاد ساز و کارها و تدابیر لازم به منظور حسن اجرای سیاست ها و برنامه های تحول اداری.
  • اداره و نظارت بر حسن اجرای امور اداری، مالی و عمرانی دانشکده، مطابق با مقررات و آیین نامه های مربوطه.
  • مدیریت و نظارت بر مصرف اعتبارات تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه.
  • برنامه ریزی به منظور استقرار و گسترش خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و درآمدزایی از فعالیت ها و خدمات قابل ارایه به واحدها و موسسات درون و برون دانشگاهی.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست