شورای پژوهش و فناوری دانشکده آموزش پزشکی و فناوریهای یادگیری  عالی ترین سطح تصمیم گیری در خصوص طرحها و گرنتهای  بوده  ودر حیطه های فعالیتی زیر عمل می کند:

  • مشارکت در تدوین سیاستهای  پژوهشی و فناوری دانشکده با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
  • بررسی و ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشکده
  • بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی
  • توسعه وترویج ترجمان دانش  

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست