کمیته اخلاق

باتوجه به پیشرفت‌های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش‌های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش‌ها، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان‌ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان‌ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح‌ها و بهره‌گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده‌های احتمالی در بیانیه های ۱۹۴۷ نورنبرگ و ۱۹۷۵ هلسینکی و ۱۹۷۸ بلمونت اصول، ‌قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش‌های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۵ (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته‌های ملی اخلاق در پژوهش‌های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه‌ی کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند. متاعقب تشکیل این کمیته،‌کمیته های اخلاق در سطح دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی نیز تشکیل گردید. کمیته اخلاق دانشکده های علوم پزشکی، یک کمیته اخلاقی است که با هدف حفاظت از حقوق، سلامت و رفاه افراد مورد پژوهش، حیوانات مورد آزمایش، جامعه، محیط زیست و پژوهشگران در طول پژوهش های زیست پزشکی و علوم انسانی مرتبط تشکیل شده است..وظایف کمیته اخلاق شامل ارزیابی سود و زیان، رعایت و حفظ اختیار فرد، برخورد منصفانه، حفظ محرمانگی، ورود متدولوژیک و علمی از منظر همان وظایف یعنی حفظ رفاه و سلامت حقوق شرکت‌کنندگان است. کمیته اخلاق دانشکده آموزش پزشکی و فناوریهای یادگیری در آذر ۱۳۹۷ تشکیل و بطور مستقل به بررسی موارد مرتبط اقدام می نماید.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست