واحد خدمات

 

 خدماتی

آقای اسمعیل رستمی

آقای عیسی احمدپور خمس

   
باغبانی
آقای یوسف میکائیلی
تاسیسات
آقای خدارحم شاهمرادی

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست