پیمایش ها و نظرسنجی ها

یکی از سیاست های مهم ارتقاء کیفیت خدمات معاونت پژوهشی دانشکده آموزش پزشکی و فناوری های یادگیری،  ارزیابی از خدمات آموزشی و پژوهشی است  که این معاونت ارائه می کند. این نظرسنجی ها از جهت میزان ارزندگی و کاربردی بودن آنها  و عمدتا به شکل  آنلاین و بصورت متناوب صورت می گیرد. در این راستا  تلاش می شود تا بازخوردهای دریافت شده در هر بخش، در اولین فرصت در خدمات مربوطه  لحاظ شده و از نظرات مشتریان در جهت ارتقاء کیفیت استفاده شود. 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست