چشم انداز:

  چشم انداز این معاونت، تربیت دانشجویانی سالم از نظر جسمی، روانی، فرهنگی و اجتماعی است که توان بکارگیری علوم و تخصص دانشگاهی خود در عرصه جامعه و ایفای نقش حرفه ای در نظام سلامت را داشته باشند.

ماموریت/رسالت:

  این معاونت در راستای اهداف راهبردی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد بستری برای توانمند سازی اجتماعی و مشارکت در فرآیند توسعه فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور ماموریت های زیر را بر عهده دارد:

 1.  برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزیابی کلیه خدمات رفاهی دانشجویی
 2. توانمندسازی دانشجویان در پاسخگویی اجتماعی
 3. ایجاد روحیه نشاط، امید، خود باوری و شجاعت علمی
 4. ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی
 5. کشف و پرورش استعدادهای فرهنگی و ورزشی اساتید، دانشجویان و پرسنل دانشکده
 6. تقویت پروفیشنالیسم، تعهد حرفه ای و جانشین پروری
 7. پرورش و ارتقای مهارتهای فردی، خانوادگی و اجتماعی دانشجویان

   
   

   


   
   
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست