کارشناس امور هیات علمی  
خانم مرجان خسروی
شماره تماس: 92 یا 26210090 داخلی
پست الکترونیکی: 

شرح وظایف مسئول امور هیأت علمی:

  1.  امور مربوط به فعالیت و گواهی کارکرد ماهانه اعضای هیات علمی
  2. امور مربوط به گواهی اشتغالات و پرداخت حق تمام وقت جغرافیایی اعضای هیات علمی
  3. امور مربوط به ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی جهت طرح در کمیته
  4. امور مربوط به ترفیع پایه (سالانه و تشویقی) اعضای هیأت علمی جهت طرح در کمیته

 فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست