کارشناس کارگزین

خانم مرجان خسروی

 شماره تماس : 92 یا 26210090 داخلی 166

بخش اداری دانشکده

 

شرح وظایف : کارگزین

 • تهیه پیش نویسهای کارگزینی ازقبیل : پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق ، مرخصی ، ارتقاء گروه ، مأموریت ، اضافه کاری وتنبیه و تشویق و نظیرآن با اطلاع مقام مافوق ورعایت قوانین و مقرارت مربوط.
 • تهیه احکام پرسنلی
 • تهیه گزارشات لازم ازجمله گزارشات آماری و گزارشهایی که ازسوی مسئول مافوق درخواست میشود
 • پیش بینی وتهیه احتیاجات پرسنل
 • شرکت در دوره های آموزشی قوانین و مقررات
 • پاسخگویی ، مکاتبات اداری و سئوالات مراجعین و مسئولین مربوطه
 • انجام امور بازنشستگی کارکنان بازنشسته و کارکنانی که به بازنشستگی نائل می شوند
 • آموزش مسائل اداری ومنابع انسانی به کارکنان درطول سال
 • کلیه امور مربوط به سامانه های کارگزینی( پاکنا، رصد، کارمند ایران، ساعی و ...)
 • بایگانی الکترونیک اسنادو مدارک مربوط به پرسنل
 • اصلاح و بروزرسانی خلاصه سوابق خدمتی پرسنل در سامانه جامع احکام پرسنلی
 • اطلاع رسانی به کلیه پرسنل در خصوص بخشنامه ها

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست