گزارش نویسی/ تایید درشورای پژوهشی

گزارش نویسی معمولا مورد غفلت قرار گرفته و بدرستی به آن پرداخته نمی شود. در حالیکه مستند سازی بخشی مهم در یک فرایند علمی و آکادمیک محسوب می شود. فواصل و حداقل دفعات گزارشات در قرار داد مشخص شده و برای هربار تسویه حساب مرحله ای، یک گزارش پیشرفت لازم است از سوی مجریان تهیه شده و در شورای پژوهشی مورد تصویب قرار گیرد.

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست