طرح درس اساتید گروه آموزش پزشکی مقطع ارشد

عنوان طرح درس

طرح درس ارزشیابی برنامه ارشد

طرح درس مدیریت

طرح دوره ارتباط برای سلامت

طرح دوره استناد به شواهد

طرح دوره جامعه شناسی

طرح دوره حمایت طلبی

طرح دوره مدیریت سلامت شهرستان

نظام ارائه خدمت

اپیدمیولوژی برای مدیریت سلامت در شهرستان ها-12

اپیدمیولوژی در عرصه شرح درس-1-12

اقتصاد سلامت شرح درس

سبک زندگی سالم طرح دوره

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست