ردیف

عنوان فرم

فایل
1

آیین نامه انضباطی شیوه_نامه_جدید_آذرماه_1401

2

آیین نامه پوشش و رفتار دانشگاهی

3

آیین نامه فعالیت های جهادی

4

آئین_نامه_اسکان_دانشجویان

5

آیین_نامه_بازی_های_فکری

6

آیین_نامه_تشکل_های_اسلامی_دانشگاهیان

7

آیین_نامه_دومینو

8

آیین_نامه_شورای_عالی_ورزش

9

آیین_نامه_شورای_فرهنگی_خوابگاه_ها

10

آیین_نامه_فعالیت_های_دانشجویی_1400

11

آیین_نامه_کانونها_

12

آیین_نامه_ورزش_های_الکترونیک

13

دستور_العمل_الکترونیکی_آئین_نامه_شورای_صنفی-99

14

دستورالعمل وام ها

15

دستورالعمل_اجرایی_انتخابات_نمایندگان_مدیران_مسئول_نشریات_دانشگاهی

16

قرآن و عترت _آیین_نامه_اجرایی_بیست_و_هفتم

17

دستور_العمل_الکترونیکی_آئین_نامه_شورای_صنفی-99

 

نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی ( بنیاد ملی نخبگان)فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست