فرم ها و فرآیندهای ارتقا

 

  آیین نامه ها

آیین نامه ارتقا

 
شیوه نامه ارتقا  
فرم ها جدول ارتقا (گزارش فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی)
فرآیندها فرآیند ارتقا اعضا هیات علمی  

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست