طرح درس اساتید گروه آموزشی یادگیری الکترونیکی

عنوان طرح درس

1403-1402 کورس پلن درس طراحی آموزشی ارشد یادگیری

کورس پلن درس مقدمات یادگیری الکترونیکی

کورس پلن  - کارآموزی -

 طرح درس سنجش وارزشیابی

طرح درس سیستمهای حمایتی دانشجو نیمسال اول 1403-1402

 

روش ها و فنون تدریس(طرح درس)
طراحی محتوای الکترونیکی در اموزش علوم پزشکی طرح درس دکتری
طراحی و تولید مواد 2
طرح درس سمینار

 

 

 

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست